This is the Manifesto for the theatre event “Proclamation of a European Republic”

The goal of the European Balcony Project and the rather radical nature of the manifesto is to initiate a broad, multi-faceted, public, pan-European debate on the essence of European democracy and the core-meaning of  European citizenship before the upcoming European Parliament elections in May 2019.

The text was written for a short, theatrical staging (approx. 2 minutes) and alludes to elements of original texts of various republican proclamations in 1918. As such, the text is rather short and may lack differentiation.

Participants of the project do not to necessarily need to agree with each and every sentence, but rather capture its declamatory goal!

If you disagree with single words, sentences or parts of the manifesto or if you feel the need to slightly supplement the text to feel at ease with it, you are welcome to do so! Every town, every public place and its citizens have their own history - so please feel free to accompany the Manifesto with a few sentences which refer to your chosen place, your historical linkage to Europe or your specific point on the nature of European democracy. Just mark your own passages you might have added or changed. You are welcome to discuss those changes and supplements in public. That's what we wish for: an open debate about the idea of an European Republic and about the manifesto itself.

We have also prepared a guideline document of some 4 pages, which explains our intention for each paragraph. In addition we are collecting documents, initiatives and projects on European democracy and European citizenship on this website to provide you with further information.

The very idea of the European Balcony Project is that we express that claim that we want to be Citizens of Europe and granted equal rights for the first time all together, at one given day & hour, across Europe!

Manifesto

Today, at 4pm on the 10th of November 2018, 100 years after the end of WWI, which laid waste European civilization for decades, we are not only recalling history; we are taking our future into our own hands.

It is time to turn the promise inherent in Europe into a reality and to remind ourselves of the founding ideas behind the project of European integration.

We declare that everyone present at this moment in Europe is a citizen of the European Republic. We acknowledge and accept our responsibility for the common heritage of the Universal Declaration of Human Rights, and we pledge finally to make it into a reality.

We recognize that Europe’s wealth is based on the exploitation of other continents and the suppression of other cultures over centuries. For that reason, we are happy to share our territory with those whom we have driven from theirs. Anyone who wishes to can be a European. The European Republic is the first step on the path to a global democracy.

The Europe of nation states has failed.

The dream of European integration has been betrayed.

Without political underpinning, the Single Market and the euro fell easy prey to a neoliberal agenda which runs counter to the goal of social justice.

The powers of the European institutions must therefore be appropriated so that a common market and a common currency can be created within a common European democracy.

Because Europe means unifying people, not integrating states.

The sovereignty of states is hereby replaced by the sovereignty of citizens. The European Republic is founded upon the principle of universal political equality irrespective of nationality and social or ethnic background. The constituent elements of the European Republic are the European cities and regions. The time has come for Europe’s cultural diversity to express itself within a framework of political unity.

The European Council is hereby decommissioned.
The European Parliament now has the power to make law.
It will appoint a government committed equally to the welfare of all European citizens.

Long live the European Republic!

 

Translated by Ray Cunningham

Manifest

Astăzi, la ora 4 după-amiază, pe data de 10 Noiembrie2018, la 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial care a devastat civilizaţia europeană timp de zeci de ani, nu rememorăm numai istoria, ci hotarâm să ne luăm viitorul in propriile mâini.

A venit vremea să punem in practică promisiunea inerentă Europei şi să ne reamintim ideile fondatoare ale proiectului integrării europene.

Declarăm toate persoanele prezente în momentul de faţă în Europa cetăţeni şi cetăţene ale Republicii Europene. Ne recunoaştem şi acceptăm responsabilitatea moştenirii comune a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi ne angajăm să o aplicăm în sfârşit.

Recunoaştem şi acceptăm faptul că bogăţia Europei are la bază exploatarea altor continente şi suprimarea unor culturi vreme de secole. Din acest motiv,  împărţim teritoriul nostru cu cei pe care i-am gonit de pe al lor. Oricine doreşte, poate fi un european. Republica Europeană este primul pas pe drumul către o democraţie globală.

Europa naţiunilor a eşuat.

Viziunea integrării europene a fost trădată.

Fără o structură politică comună, Piaţa Unică şi Euro au căzut cu uşurinţă pradă unei agende neoliberale ale cărei interese contravin obiectivului dreptăţii sociale.

Puterile instituţiilor europene trebuie, aşadar, confiscate pentru a înscrie piaţa comună şi moneda comună unei democraţii europene comune.

Pentru că Europa înseamnă unirea oamenilor, nu integrarea statelor.

Prin aceasta, suveranitatea statelor este înlocuită de suveranitatea cetăţenilor şi cetăţenelor. Fondăm Republica Europeana în principiul egalităţii politice universale, indiferent de naţionalitate şi de fondul social ori etnic. Elementele constitutive ale Republicii Europene sunt de acum oraşele şi regiunile europene. A venit timpul ca diversitatea culturală a Europei să se exprime într-un cadru al unităţii politice.

Consiliul European este, prin aceasta, scos din uz.
Parlamentul European dispune de acum de putere legislativă.
Va fi numit un Guvern European dedicat bunăstării tuturor cetăţenilor şi cetăţenelor Europei.

Trăiască Republica Europeană!

 

Tradus de Anca Dănăilă

Manifest

Haut, den 10. November 2018 um 16 Auer, 100 Joer nom Enn vum Éischte Weltkrich, deen iwwer Joerzéngten d’europäesch Zivilisatioun zerstéiert huet, gedenke mir net nëmmen der Geschicht, mee huelen eis Zukunft selwer an d’Hand!

Et ass Zäit, fir d’Versprieche vun Europa ze verwierklechen a sech un d’Grënnungsiddi vum europäeschen Eenegungsprozess ze erënneren.

Mir erklären alleguer, déi sech an dësem Ablack um europäesche Kontinent befannen, zu Biergerinnen a Bierger vun der Europäescher Republik. Mir huelen eis Verantwortung fir dat universellt Ierwe vun der allgemenger Erklärung vun de Mënscherechter un a verspriechen, dës endlech op eisem Kontinent ze verwierklechen.

Mir sinn eis bewosst, datt de Räichtum vun Europa op Joerhonnerte vun der Ausbeutung vun anere Kontinenter an der Ënnerdréckung vu frieme Kulture berout. Mir deelen dofir eise Buedem mat deenen, déi mir vun do verdriwwen hunn. Europäer ass deen, deen dëst wëll sinn! D’Europäesch Republik ass den éischte Schrëtt um Wee zu enger globaler Demokratie.

D’Europa vun den Nationalstaaten ass gescheitert.

D’Iddi vum europäeschen Eenegungsprozess gouf verroden.

De Bannemaart an den Euro goufen zu enger liichte Beute vun enger neoliberalen Agenda, déi der Iddi vun der sozialer Gerechtegkeet widdersprécht.

Dofir muss d’Muecht an den europäeschen Institutiounen eruewert ginn, fir de gemeinsame Maart an déi gemeinsam Wärung an enger gemeinsamer europäescher Demokratie ze gestalten.

Well Europa heescht: Mënschen ze eenen an net d‘Staaten ze integréieren.

Un d’Plaz vun der Souveränitéit vun de Staaten trëtt heimadden d’Souveränitéit vun de Biergerinnen a Bierger. Mir begréissen d’Europäesch Republik um Grondsaz vun der allgemenger politescher Gläichheet jeensäits vun Nationalitéit an Hierkonft. D’konstitutionell Dréier vun der Europäescher Republik sinn d’Stied an d’Regiounen. Den Dag ass komm, wou sech déi kulturell Diversitéit vun Europa endlech an engem rechtleche Kader vun enger politescher Eenheet entfaalt.

Den europäesche Rot ass ofgesat!
D’europäescht Parlament huet gesetzgeberesch Gewalt.
Et wielt eng europäesch Regierung, déi zum Wuel vun allen europäesche Biergerinnen a Bierger gläichermoosse verflicht ass.

Vive d’Europäesch Republik!

 

манифест

Днес, в 16:00 часа на 10 ноември 2018 г., 100 години след края на Първата световна война, която заличи десетилетия от европейска цивилизация, ние не само си припомняме историята, а също взимаме бъдещето си в собствените си ръце.

Време е да превърнем обещанието за Европа в реалност и да си припомним причината за създаването на Европейска общност.

Декларирайки, че всеки, който в момента живее в Европа, е гражданин на Европейската република, ние признаваме и приемаме нашата отговорност за общото наследство във Всеобщата декларация за правата на човека и се ангажираме да я превърнем в реалност.

Признаваме, че богатството на Европа се дължи и на експлоатацията на други континенти и потискането на други култури в продължение на векове. Поради тази причина, ние се радваме да споделим нашата територия с онези, които сме изгонили в миналото от земите им. Всеки, който желае, може да бъде европеец. Европейската република е първата стъпка по пътя към глобална демокрация.

Европа на националните държави се провали.

Мечтата за европейска интеграция беше предадена.

Без политическа подкрепа единният пазар и еврото се оказаха лесна плячка за идеите на неолибералите, което противоречи на целта за социална справедливост.

Поради това правомощията на европейските институции трябва да бъдат подходящи, за да може да се създаде общ пазар и обща валута в рамките на една обща европейска демокрация.

Защото Европа означава да обединяваш хората, а не да интегрираш държави.

Суверенитетът на държавите се заменя със суверенитета на гражданите. Европейската република се основава на принципа на универсална политическа равнопоставеност, независимо от националност, социален или етнически произход. Съставни елементи на Европейската република са европейските градове и региони. Настъпи времето европейското културно многообразие да се изрази в рамките на политическо единство.

Европейският съвет се прекратява.
Европейският парламент вече има правомощията да създава закони.
Той ще определи правителство, което да се ангажира еднакво с благосъстоянието на всички европейски граждани.

Да живее Европейската република!

Улрике Гуеро и Робърт Менасе

Подкрепян от Мило Рау

MANIFESTI

Tänään, 10. Marraskuuta 2018, kello 16.00, on kulunut 100 vuotta Ensimmäisen Maailmansodan loppumisesta. Sodasta, joka teki järkyttävän määrän tuhoa vaikuttaen Euroopan sivilisaatioon vuosikymmenten ajaksi. Me emme vain muistele historiaa, vaan otamme tulevaisuuden omiin käsiimme.

Nyt on aika muuttaa lupaus yhtenäisestä Euroopasta todellisuudeksi ja muistuttaa perustuksista Euroopan integraatio- projektin takana.

Julistamme jokaisen Euroopassa tällä hetkellä olevan Euroopan Tasavallan kansalaiseksi. Me huomioimme ja hyväksymme vastuumme Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen yhteisen perinnön jatkamiseen ja lupaamme viimeinkin tehdä siitä todellisuutta.

Me tunnistamme Euroopan varallisuuden perustuvan muiden maanosien hyväksikäyttöön ja eri kulttuurien järjestelmälliseen tukahduttamiseen vuosisatojen ajan. Tämän takia jaamme mielellämme meidän alueemme heidän kanssaan, ketkä olemme ajaneet omistaan. Kuka vain, joka haluaa, voi olla eurooppalainen. Euroopan Tasavalta on ensimmäinen askel kohti maailmanlaajuista demokratiaa.

Kansallisvaltiollinen Eurooppa on epäonnistunut.

Unelma Euroopan integraatiosta on petetty.

Ilman poliittista tukea, Uusliberaalinen agenda, mikä on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoitteita vastaan, valtaa sisämarkkinat ja euron.

Tämän takia Euroopan instituutioiden voima täytyy suunnata niin, että sisämarkkinat ja yhteinen valuutta voidaan luoda yhteiseen Euroopan demokratiaan.

Koska Eurooppa tarkoittaa ihmisten yhtenäistämistä, ei valtioiden.

Valtioiden suvereniteetti on näin ollen korvattu kansalaisten suvereniteetilla. Euroopan Tasavalta on luotu kansainvälisen poliittisen tasa-arvon periaatteella, välittämättä kansalaisuudesta, sosiaalisesta tai etnisestä taustasta. Euroopan Tasavallan osatekijät ovat Euroopan kaupungit ja maaseudut. On tullut aika eurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuuden ilmaista itseään poliittisen yhtenäisyyden puitteissa.

Eurooppa-Neuvosto on näin ollen lakkautettu. Euroopan Parlamentilla on nyt lainsäädäntö voima. Se nimittää hallituksen sitoutuen tasa-arvoisesti kaikkien Euroopan kansalaisten hyvinvointiin.

Kauan eläköön Euroopan Tasavalta!

Ulrike Guérot ja Robert Menasse

Tuki Milo Rau

Käännös Sofia Sormunen

Manifesto

Hodiaŭ, la 10an de novembro 2018 je la 16a, 100 jarojn post la la fino de la Unua Mondmilito, kiu detruis la Eŭropan ĉivilizacion por jardekoj, ni ne nur memoras la historion, sed ankaŭ prenas nian estonton en niajn proprajn manojn.

Estas la tempo por realigi la internan Eŭropan promeson kaj por rememorigi al ni la fundamentajn ideojn starantajn malantaŭ la projekto de Eŭropa integriĝo.

Ni deklaras ĉiujn ĉi-momente estantajn en Eŭropo civitanoj de la Eŭropa Respubliko.

Ni agnoskas kaj akceptas nian respondecon pri la komuna heredo de la Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj kaj promesas realigi ilin finfine.

Ni konscias, ke la riĉeco de Eŭropo fontas el la ekspluatado de aliaj kontinentoj kaj el la subpremo de aliaj kulturoj dum jarcentoj. Tial ni volonte dividas nian teritorion kun tiuj, kiujn ni forpelis de ilia.

Ĉiu, kiu deziras tion, povas esti Eŭropano. La Eŭropa Respubliko estas la unua paŝo sur la vojo al tutmonda demokratio.

La Eŭropo de nacioj malsukcesis. La ideo de la Eŭropa unuiĝo estas perfidita.

Sen politika tegmento la Interna Merkato kaj la eŭro iĝs facila predo de novliberala agendo, kiu kontraŭas la principon de sociala justeco.

Tial la potenco en la Eŭropaj institucioj devas esti reakirita, por krei komunan merkaton kaj komunan valuton kadre de komuna Eŭropa demokratio.

Ĉar Eŭropo signifas kunigi homojn, ne integri ŝtatojn.

La suverenecon de ŝtatoj anstataŭas ekde nun la suvereneco de la civitanoj. La Eŭropa Respubliko estas fondita sur la principo de universala politika egaleco, sendepende de nacieco kaj socia aŭ etna deveno.

La konsistaj elementoj de la Eŭropa Respubliko estas la urboj kaj la regionoj. Estas nun la tempo, la kultura diverseco de Eŭropo esprimas sin en la kadro de politika unueco.

Jen la Eŭropa Konsilantaro estas demisiita. La Eŭropa Parlamento havas nun leĝodonan potencon. Ĝi elektos registaron devontigatan al la bonfarto de ĉiuj Eŭropaj civitanoj.

Vivu la Eŭropa Respubliko!

Ulrike Guérot kaj Robert Menasse

Kun subteno de Milo Rau

Tradukita de Konrad Gramelspacher, Pierre Dieumegard kaj Rudolf Josef Fischer

MANIFESTUA

Gaur, 2018ko azaroak 10, arratsaldeko 4etan, Lehen Mundu Gerra amaitu zenetik 100 urte igaro direnean, zeinak europar zibilizazioa hainbat hamarkadarako suntsitu baitzuen, historia gogoratu ez ezik, etorkizunari ere heldu diogu.

Bada garaia Europaren promesa gauzatzeko eta Europaren batasun proiektuaren sorrerako ideia gogoratzeko. Une honetan europar kontinentean dauden pertsona guztiak Europar Errepublikako herritarrak direla aldarrikatzen dugu. Giza eskubideen adierazpen unibertsalaren ondare komunaren erantzukizuna geure gain hartu, eta adierazpena kontinente honetan gauzatuko dugula agintzen dugu.

Badakigu Europaren aberastasuna beste kontinente batzuen esplotazioan eta beste kultura batzuen zapalkuntzan oinarritu dela mendetan zehar. Hori dela-eta, gure lurraldea partekatuko dugu beren lurretatik kanporatu genituenekin. Europarra izan nahi duen edonor da europarra. Europar Errepublika lehen urratsa da demokrazia globalerako bidean.

Nazio-estatuen Europak porrot egin du.

Europaren batasun proiektuaren ideiari traizioa egin diote.

Merkatu bakarra eta euroa justizia sozialaren aurkakoa den agenda neoliberal baten harrapakin erraza izan ziren.

Hori dela-eta, europar erakundeen boterea geureganatu behar dugu merkatu komuna eta diru komuna sortzeko Europako demokrazia komun baten barruan.

Zeren Europaren funtsa gizabanakoak elkartzea da, ez estatuak integratzea.

Herritarren subiranotasunak hartzen du, honenbestez, estatuen subiranotasunaren lekua. Europar Errepublika sortzen dugu berdintasun politiko unibertsalaren printzipioan oinarrituta, nazionalitatea eta jatorria gorabehera. Hiriak eta eskualdeak dira Europar Errepublikaren elementu eratzaileak. Europaren kultura-aniztasuna batasun politiko baten barruan garatzeko garaia da.

Europako Kontseilua deuseztatu dugu. Europar parlamentuak botere legegilea du. Gobernu bat aukeratuko du, europar herritar guztien ongizatea lortzeko betebeharra izango duena.

Gora Europar Errepublika!

Ulrike Guérot, Robert Menasse eta hainbat herritar

Milo Rau-ren babesarekin

Itzultzailea: Eneko Aizpurua

Manifest

Heute, am 10. November 2018 um 16 Uhr, 100 Jahre nach Ende des I WK, der auf Jahrzehnte die europäische Zivilisation zerstört hatte, gedenken wir nicht nur der Geschichte, sondern nehmen unsere Zukunft selbst in die Hand.

Es ist Zeit, das Versprechen Europas zu verwirklichen und sich an die Gründungsidee des europäischen Einigungsprojekts zu erinnern.

Wir erklären alle, die sich in diesem Augenblick in Europa befinden, zu Bürgerinnen und Bürgern der europäischen Republik. Wir nehmen unsere Verantwortung für das universale Erbe der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte an, und geloben, sie endlich zu verwirklichen.

Wir sind uns bewusst, dass der Reichtum Europas auf Jahrhunderten der Ausbeutung anderer Kontinente und der Unterdrückung anderer Kulturen beruht. Wir teilen deshalb unseren Boden mit jenen, die wir von ihrem vertrieben haben. Europäer ist, wer es sein will. Die Europäische Republik ist der erste Schritt auf dem Weg zur globalen Demokratie.

Das Europa der Nationalstaaten ist gescheitert.

Die Idee des europäischen Einigungsprojekts wurde verraten.

Der Binnenmarkt und der Euro konnten ohne politisches Dach zur leichten Beute einer neoliberalen Agenda werden, die der Idee der sozialen Gerechtigkeit widerspricht.

Daher muss die Macht in den europäischen Institutionen erobert werden, um den gemeinsamen Markt und die gemeinsame Währung in einer gemeinsamen europäischen Demokratie zu gestalten.

Denn Europa heißt: Menschen zu einen und nicht Staaten zu integrieren.

An die Stelle der Souveränität der Staaten tritt hiermit die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger. Wir begründen die Europäische Republik auf dem Grundsatz der allgemeinen politischen Gleichheit jenseits von Nationalität und Herkunft. Die konstitutionellen Träger der europäischen Republik sind die Städte und Regionen. Der Tag ist gekommen, dass sich die kulturelle Vielfalt Europas endlich in politischer Einheit entfaltet.

Der Europäische Rat ist abgesetzt.
Das Europäische Parlament hat gesetzgeberische Gewalt.
Es wählt eine europäische Regierung, die dem Wohle aller europäischen Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen verpflichtet ist.

Es lebe die Europäische Republik!

 

Manifest

Dzisiaj, 10 listopada 2018 roku o godzinie 16, sto lat po pierwszej wojnie światowej, która na całe dziesięciolecia zniszczyła cywilizację europejską, nie tylko wspominamy przeszłość, lecz także bierzemy przyszłość w swoje ręce.

Pora spełnić obietnicę Europy i wrócić pamięcią do założycielskiej idei projektu zjednoczenia europejskiego.

Wszystkich, którzy w tej chwili znajdują się w Europie, uznajemy za obywateli Rzeczypospolitej Europejskiej. Bierzemy odpowiedzialność za uniwersalne dziedzictwo Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i ślubujemy, że ją na tym kontynencie wreszcie urzeczywistnimy.

Mamy świadomość, że Europa zawdzięcza swoje bogactwo uprawianemu przez wieki wyzyskowi innych kontynentów i uciskaniu innych kultur. Dlatego dzielimy się naszą ziemią z tymi, których z ich ziem wygnaliśmy. Europejczykiem jest ten, kto chce nim być. Rzeczpospolita Europejska to pierwszy krok na drodze do globalnej demokracji.

Europa państw narodowych poniosła klęskę.

Idea projektu zjednoczenia europejskiego została zdradzona.

Rynek wewnętrzny i euro, pozbawione „dachu” politycznego, łatwo padły łupem neoliberalnej agendy, sprzecznej z ideą sprawiedliwości społecznej.

Trzeba zdobyć władzę w instytucjach europejskich, by kształtować wspólny rynek i wspólną walutę we wspólnej demokracji europejskiej.

Bo Europa to łączenie ludzi, a nie integrowanie państw.

Zamiast suwerenności państw głosimy suwerenność obywateli. Rzeczpospolitą Europejską budujemy w oparciu o powszechną równość polityczną, bez względu na narodowość i pochodzenie. Konstytucyjnymi filarami Rzeczypospolitej Europejskiej są miasta i regiony. Nadszedł czas, by kulturowa różnorodność Europy rozkwitła wreszcie w politycznej jedności.

Rady Europy już nie ma.
Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament Europejski.
To on wybiera rząd europejski, w jednakowym stopniu odpowiedzialny za dobrostan wszystkich obywateli.

Niech żyje Rzeczpospolita Europejska!

Ulrike Guérot und Robert Menasse

Z poparciem Milona Raua

W przekładzie Barbary Ostrowskiej

Declaratio

Hodie, a.d.IV.Id.Nov. MMXVIII, quarta hora, centum annis post finem primi belli mundialis, qui cultum europaeum deleverat, recordamur non modo historia, sed formamus futurum nostrum.

Tempus est promissum Europae servare et recordari fundamento unificationis europaeae.

Declaramus, nunc omnes in Europa cives res publicae europaeae esse. Accipimus officium hereditate declarationis universalis iuris hominum et spondemus eam ad effectum adducere.

Scimus divitiae europaeae in saeculis expilationis terrarum et in oppressione cultuum alienorum positae esse. Itaque dividimus terram nostram cum illis, qui ab ea expulsi erant. Ille europaeus, qui europaeus esse vult. Res publica europaea gradus primus ad imperium populi est.

Europa nationis naufragium fecit.

Inceptum unificationis europaeae prodita est.

Commercium internum commune Euroque sine tecto publico praeda consilii neoliberalis in contradictione iustitiae socialis facta sunt.

Igitur imperium institutionibus europaeis ad formationem commercii communis et monetae communis et imperiique europaei populi expugnandum est.

Europa non est integratio nationum sed confoederatio hominum.

Summa rerum potestas nationum summa rerum potestas civium substituta est. Res publica europaea in ratione aequalitatis generalis ultra genus nationaliatemque posita est. Urbes et regiones res publicae europaeae fundamentum sunt. Nunc est adventus diei in qua varietas culturalis Europae in unitate sociali provenit.

Consilium Europaeum dimissum est.
Parlamentum Europaeum potestatem legiferam habet.
Eligit imperium europaeum in aequo modo obligatum ad effectum salutis europaeae.

Vivat Res Publica Europea!

Ulrike Guérot et Robert Menasse

Milo Rau iuvante

Translata est Johannes Ludwig

MANIFESTO

Hoje, dia 10 de Novembro de 2018, pelas 16 horas, 100 anos depois do fim da I Guerra Mundial, que destruiu a civilização europeia por várias décadas, lembremos não só a história, mas tomemos o futuro nas nossas próprias mãos.

É tempo de cumprir a promessa da Europa e recordar a ideia fundadora do projecto de unificação europeia.

Declaramos que todas as pessoas que neste momento se encontram no território europeu passam a ser cidadãs e cidadãos da República Europeia. Assumimos a nossa responsabilidade pela herança universal da declaração dos direitos humanos e prometemos torná-la definitivamente realidade na Europa.

Estamos conscientes de que a riqueza da Europa assenta em séculos de exploração de outros continentes e na opressão de outras culturas. Partilhamos portanto o nosso solo com todos os que tenhamos expulsado do seu. É europeu quem o queira ser. A República Europeia é o primeiro passo na via rumo à democracia global.

A Europa dos Estados nacionais fracassou.

A ideia do projecto de unificação europeia foi traída.

O mercado interno e o Euro, na ausência dum tecto político comum,  foram uma presa fácil para uma agenda neoliberal, que se opõe à ideia de justiça social.

Por isso, o controle das instituições europeias tem de ser conquistado para podermos configurar o mercado comum e a moeda única no quadro duma verdadeira democracia europeia.

Pois a Europa significa unir as pessoas, não integrar os Estados.

Em lugar da soberania dos Estados, proclamamos a soberania das cidadãs e cidadãos. Fundamos a República Europeia sobre o princípio da igualdade política entre todos, para além da sua nacionalidade ou origem. Os pilares constitucionais da República Europeia são as cidades e as regiões. Chegou o dia em que a pluralidade cultural da Europa alcançará por fim uma unidade política.

O Conselho Europeu está deposto.
O Parlamento Europeu tem poder legislativo.
Elegerá um governo europeu cuja responsabilidade será a de defender por igual o bem-estar de todas as cidadãs e cidadãos europeus.

Viva a República Europeia!

Ulrike Guérot, Robert Menasse

Com o apoio de Milo Rau

Traduzido por Bruno Monteiro e Vasco Esteves

Manifesto

Oggi, alle ore 16 del 10 novembre 2018, a 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale, che ha devastato per decenni la civiltà europea, noi non solo vogliamo commemorare la storia ma riprendere in mano il nostro futuro.

E’ tempo di trasformare in realtà la promessa fatta sull’Europa e di ricordarci dell’idea fondatrice del progetto di unificazione europeo.

Noi dichiariamo cittadine e cittadini della Repubblica Europea tutte le persone che in questo preciso momento si trovano in Europa. Ci assumiamo la responsabilità del retaggio universale della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e promettiamo di trasformarla finalmente in realtà.

Siamo consapevoli che la ricchezza dell’Europa si basa sul secolare sfruttamento di altri continenti e sull’oppressione centenaria di altre culture. Per questo vogliamo condividere la nostra terra con le stesse persone che abbiamo in precedenza cacciato dalla loro. Europeo è chi vuole esserlo. La Repubblica Europea è solo il primo passo verso una democrazia mondiale.

L’Europa degli Stati nazionali è fallita.

L’idea di un progetto di unificazione europeo è stata tradita.

Il mercato interno e la moneta europea sono diventati facile preda di un’agenda neoliberale che contraddice l’idea di giustizia sociale.

Per questo si deve assumere potere all’interno delle istituzioni europee, per plasmare un mercato e una moneta comuni in una democrazia europea comune.

Perché Europa significa unire le persone, non significa integrare gli Stati.

La sovranità delle cittadine e dei cittadini prende il posto della sovranità degli Stati. Noi fondiamo la Repubblica Europea sul principio dell’eguaglianza politica, al di là del concetto di nazione e provenienza. Le colonne costituzionali della Repubblica Europea sono le città e le regioni. Il giorno in cui la pluralità culturale dell’Europa si dispiega in un’unità politica è finalmente arrivato.

Il Consiglio europeo è destituito.
Il Parlamento Europeo esercita il potere legislativo.
Esso elegge un Governo Europeo, che si impegna per il bene di tutte le cittadine e tutti i cittadini europei indistintamente.

Viva la Repubblica Europea!

Ulrike Guérot, Robert Menasse

Con il supporto di Milo Rau

Tradotto da Enrico Ercolani Pellini

Manifiesto

Hoy, a las 4 de la tarde del 10 de noviembre de 2018, 100 años después del fin de la Primera Guerra Mundial, que destruyó la civilización europea durante décadas, no sólo nos encontramos conmemorando la historia, sino que ¡tomamos el futuro en nuestras manos!

Es tiempo de hacer realidad la promesa inherente a Europa y recordar las ideas fundacionales detrás del proyecto de integración europea.
Declaramos a todas las personas actualmente presentes en Europa ciudadanos y ciudadanas de la República Europea. Reconocemos y aceptamos nuestra responsabilidad por el patrimonio común de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y nos comprometemos a hacerlo real.

Reconocemos además que la riqueza de Europa se erige sobre la explotación de otros continentes y la supresión de otras culturas durante siglos. Por esa razón estamos dispuestos a compartir nuestro territorio con aquellos y aquellas a quienes hemos expulsado del suyo. Cualquiera que lo desee puede ser europeo o europea. La República Europea es el primer paso en dirección a una democracia global.

La Europa de los Estados-Nación ha fallado.

La visión de la integración europea ha sido traicionada.

Sin estructura política común, el mercado único y el euro se convirtieron en presa fácil de una agenda neoliberal que va en contra del objetivo de la justicia social.

Es hora de reconquistar el poder de las instituciones europeas para integrar el mercado común y la moneda común dentro de una democracia europea común.

Porque Europa significa unificar personas, no integrar Estados.

Reemplazamos por ello la soberanía de los Estados por la soberanía de los ciudadanos y las ciudadanas. Fundamos la República Europea bajo el principio de la igualdad política universal, independientemente de nacionalidad y origen social o étnico. Los elementos constitutivos de la República Europea son las ciudades y regiones europeas. Ha llegado el momento de que la diversidad cultural europea se exprese dentro de un marco de unidad política.

El Consejo Europeo queda clausurado.
El Parlamento Europeo ahora tiene el poder para legislar.
Designará un gobierno comprometido con el bienestar común de todos y todas las ciudadanas europeas.

¡Viva la República Europea!

Ulrike Guérot, Robert Menasse

Con el apoyo de Milo Rau

Manifeste

Aujourd’hui, 10 novembre 2018 à 16 heures, 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale qui a dévasté la civilisation européenne pour des décennies, nous voulons non seulement commémorer l’histoire, mais aussi prendre en main notre avenir.

Il est temps de concrétiser la promesse européenne et de nous souvenir de l’idée fondatrice du projet d’unification européenne.

Nous déclarons citoyennes et citoyens de la République européenne toutes celles et ceux qui se trouvent actuellement sur l'Europe. Nous assumons notre responsabilité vis- à-vis du patrimoine commun de la Déclaration universelle des droits de l’homme et nous nous engageons à enfin l’appliquer.

Nous sommes conscients que la richesse de l’Europe repose sur des siècles d’exploitation d’autres continents et l’oppression d’autres cultures. C'est pourquoi nous voulons partager nos terres avec ceux que nous avons chassés des leurs. Quiconque le souhaite peut être européen. La République européenne est le premier pas sur la voie vers une démocratie mondiale.

L’Europe des États-nations a échoué.

Le projet d’unification européenne a été trahi.

Faute de charpente politique, le marché unique et l’euro sont devenus les proies faciles d’un agenda néolibéral qui va à l’encontre de l’idée de justice sociale.

Par conséquent, il est nécessaire de se réapproprier le pouvoir dans les institutions européennes afin de façonner le marché commun et la monnaie commune dans une démocratie européenne commune.

Parce que l’Europe, c’est l’unification des peuples et non l’intégration des États.

La souveraineté des citoyennes et citoyens remplace la souveraineté des États. La République européenne est fondée sur le principe d’égalité politique universelle, indépendamment de la nationalité et de l’origine. Les piliers constitutifs de la République européenne sont les villes et les régions. Le jour est arrivé, la diversité culturelle de l’Europe peut enfin s’exprimer dans un cadre d’unité politique.

Le Conseil européen est démis de ses fonctions.
Le Parlement européen dispose de compétences législatives.
Il élit un gouvernement européen qui s’engage pour le bien-être de toutes les citoyennes et tous les citoyens de l’Europe.

Vive la République européenne!

Ulrike Guérot, Robert Menasse

Avec le soutien de Milo Rau

Manifest

Dnes, 10. listopadu 2018 v 16 hodin, 100 let po skončení první světové války, která na celá desetiletí poničila evropskou civilizaci, si nejenom připomínáme historii, ale sami bereme do rukou svou budoucnost.

Je na čase uskutečnit slib Evropy a připomenout si zakladatelskou ideu evropského sjednocovacího procesu.

Prohlašujeme všechny, kdo jsou v tomto okamžiku na evropském kontinentě, za občanky a občany Evropské republiky. Přijímáme svou odpovědnost za univerzální dědictví všeobecné deklarace lidských práv a slibujeme, že je na tomto kontinentě budeme konečně uskutečňovat.

Jsme si vědomi toho, že bohatství Evropy je založeno na staletích vykořisťování jiných kontinentů a útlaku jiných kultur. Sdílíme tedy naši půdu s těmi, jež jsme vyhnali z té jejich. Evropanem je ten, kdo chce. Evropská republika je prvním krokem na cestě ke globální demokracii.

Evropa národů ztroskotala.

Idea evropského sjednocovacího procesu byla zrazena.

Vnitřní trh a euro se staly snadnou kořistí neoliberální agendy, jež je v rozporu s ideou sociální spravedlnosti.

Proto musí být zpět dobyta moc v evropských institucích, aby společný trh a společnou měnu bylo možné utvářet ve společné evropské demokracii.

Neboť Evropa znamená: spojovat lidi, nikoli integrovat státy.

Na místo suverenity států tímto nastupuje suverenita občanek a občanů. Zakládáme Evropskou republiku na zásadě všeobecné politické rovnosti bez ohledu na národnost a původ. Konstitucionálními nositeli Evropské republiky jsou města a regiony. Nastal den, kdy se v politické jednotě konečně rozvine kulturní rozmanitost Evropy.

Evropská rada je sesazena.
Zákonodárnou moc má Evropský parlament.
Ten zvolí evropskou vládu, jejíž povinností bude pracovat pro blaho všech evropských občanek a občanů bez rozdílu.

Ať žije Evropská republika!

Ulrike Guérot, Robert Menasse

S podporou Mila Raua

Přeložil Petr Dvořáček

Manifest

I dag, kl 16 d. 4. november 2018, 100 år efter afslutningen på 1. verdenskrig, som lagde Europæiske civilisationer øde i årtier, vil vi ikke blot mindes historien - vi vil tage fremtiden i vores hænder!

Det er på tide at gøre det dybt rodfæstede europæiske løfte til virkelighed og minde os selv om de grundlæggende ideer bag det europæiske projekt.

Vi erklærer at alle der i dette øjeblik befinder sig i Europa er borgere i Den Europæiske Republik. Vi anerkender og accepterer vores ansvar for den fælles arv i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og vi forpligter os til endeligt at gøre dem til virkelighed på dette kontinent.

Vi anerkender at Europas rigdom er baseret på udnyttelsen af andre kontinenter og undertrykkelsen af andre kulturer gennem århundreder. Derfor deler vi med glæde vort territorium med dem, vi har fordrevet fra deres. Alle der ønsker det, kan blive europæer. Den Europæiske Republik er første skridt på vejen mod et globalt demokrati.

Nationalstaternes Europa har spillet fallit.

Visionen om europæisk integration er blevet forrådt.

Uden en politisk understøttelse blev det indre marked og euroen blev ofre for en neoliberal dagsorden som er i modstrid med målsætningen om social retfærdighed.

Magten må derfor tages fra de europæiske institutioner, så et fælles marked og en fælles valuta kan skabes i et fælles europæisk demokrati.

Fordi Europa er lig med forening af folk, ikke integration af stater.

De suveræne stater erstattes hermed af borgernes suverænitet. Den Europæiske Republik grundlægges på princippet om universel politisk lighed uanset nationalitet, social eller etnisk baggrund. De grundlæggende enheder i den Europæiske Republik er de europæiske byer og regioner. Tiden er kommet til, at Europas kulturelle diversitet kommer til udtryk inden for rammerne af en politisk enhed.

Det Europæiske Råd er hermed afsat.
Europaparlamentet har nu beføjelse til at lovgive.
Det skal udnævne en regering som forpligter sig til fælles velfærd for alle europæiske borgere.

Længe leve Den Europæiske Republik!

Ulrike Guérot, Robert Menasse

Med støtte fra Milo Rau

Manifest

Vandaag, op 10 november 2018 om 16.00 uur, 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog die de Europese beschaving decennialang heeft verwoest, herdenken we niet alleen de geschiedenis, maar nemen we onze toekomst in eigen hand.

Het is tijd om de belofte van Europa waar te maken en onszelf te herinneren aan de grondgedachte van het project van Europese eenwording.

We verklaren iedereen die zich op dit ogenblik in Europa bevindt tot burger van de Europese Republiek. We erkennen en accepteren onze verantwoordelijkheid voor de universele erfenis van de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens en verplichten ons deze eindelijk op dit continent te verwezenlijken.

We zijn ons ervan bewust dat Europa’s rijkdom is gefundeerd op de eeuwenlange uitbuiting van andere continenten en de onderdrukking van andere culturen. Daarom delen we ons grondgebied met diegenen die wij van hun grond verdreven hebben. Iedereen is Europeaan die het wil zijn. De Europese Republiek is de eerste stap op weg naar een wereldwijde democratie.

Het Europa van natiestaten is mislukt.

Het ideaal van de Europese eenwording werd verraden.

De interne markt en de Euro vielen gemakkelijk ten prooi aan een neoliberale agenda, die het tegendeel is van het ideaal van sociale rechtvaardigheid.

De macht in de Europese instituties moet daarom veroverd worden om de gemeenschappelijke markt en de gemeenschappelijke munt vorm te geven in een gemeenschappelijke Europese democratie.

Want Europa betekent: mensen verenigen, niet staten integreren.

De soevereiniteit van de staten is hierbij vervangen door de soevereiniteit van de burgers. Wij baseren de Europese Republiek op het principe van algemene politieke gelijkheid ongeacht nationaliteit en afkomst. De constituerende pijlers van de Republiek Europa zijn de steden en regio’s. Het moment is aangebroken waarop de culturele verscheidenheid van Europa eindelijk tot uitdrukking komt in een wettelijk kader van politieke eenheid.

De Europese Raad is hierbij afgezet.
Het Europese parlement heeft wetgevende macht.
Het kiest een Europese regering die zich verplicht het welzijn van alle Europese burgers in gelijke mate te dienen.

Leve de Europese Republiek!

Ulrike Guérot, Robert Menasse

Met steun van Milo Rau

Vertaling Eva Peek

Manifesto

Bugün, 10 Kasım 2018, saat 16.00’da, Avrupa uygarlığını on yıllar boyunca yerle bir etmiş İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden tam 100 yıl sonra, yalnızca geçmişi yad etmiyoruz, geleceğimizi kendi ellerimize alıyoruz.

Avrupa’ya içkin olan vaadi gerçekleştirme zamanı geldi; Avrupa bütünleşmesinin arkasındaki kurucu düşünceleri kendimize hatırlatmanın zamanı geldi.

Şu anda Avrupa'da mevcut bulunan herkesin Avrupa Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı olduğunu ilan ediyoruz. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin ortak mirası üzerindeki sorumluluğumuzu tanıyor, kabul ediyoruz ve nihayet onu bu kıtada bir gerçekliğe çevirmeye yemin ediyoruz.

Avrupa’nın zenginliğinin yüzyıllar boyunca diğer kıtaların sömürülmesine ve diğer kültürlerin baskı altına alınmasına dayandığının farkındayız. Bu nedenle, memleketlerinden sürdüklerimizle memleketimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dileyen herkes Avrupalı olabilir. Avrupa Cumhuriyeti, bir küresel demokrasi yolunda atılan ilk adımdır.

Ulus devletlerin Avrupası iflas etti.

Avrupa bütünleşmesi ülküsü ihanete uğradı.

Siyasal destek olmaksızın Ortak Pazar ve Avro, sosyal adalet hedefine ters düşen neoliberal gündeme kolaylıkla yem olmaktadır.

Bu nedenle, ortak bir pazarın ve ortak bir para biriminin ortak bir Avrupa demokrasisi içinde yaratılabilmesi için, Avrupa kurumlarının güçlerine el koyulmalıdır.

Zira Avrupa, bütünleşen devletler değil, birleşen halk anlamına gelmektedir.

Devletlerin egemenliği, böylece yurttaşların egemenliğiyle ikame edilmiştir. Avrupa Cumhuriyeti, ulusal ve sosyal veya etnik geçmişine bakmaksızın, evrensel siyasal eşitlik ilkesi üzerine kurulmuştur. Avrupa Cumhuriyeti’nin kurucu unsurları, Avrupa şehirleri ve bölgeleridir. Avrupa’nın kültürel çeşitliğinin bir siyasal birlik çerçevesi içinde kendisini ifade etmesinin zamanı gelmiştir.

Avrupa Konseyi böylece lağvedilmiştir.
Artık Avrupa Parlamentosu, yasa yapma gücüne sahiptir ve tüm Avrupalı yurttaşların refahına eşit bir şekilde kendisini adayacak bir Hükümet oluşturacaktır.

Yaşasın Avrupa Cumhuriyeti!

Ulrike Guérot, Robert Menasse

Milo Rau tarafından desteklendi.

Ahmet Özcan tarafından çevirildi

Manifest

To leto mineva 100 let od konca prve svetovne vojne, ki je za več desetletij pustošila evropsko civilizacijo. Danes, 10. novembra 2018, ob štirih popoldan se ne spominjamo le preteklosti, temveč bomo vzeli prihodnost v svoje roke.

Čas je, da izpolnimo obljube Evrope in se spomnimo temeljnih ustanovnih ideje Evropske integracije.

Vsakogar, ki se v tem trenutki nahaja na evropskem kontinentu, razglašamo kot državljanka oziroma državljan evropske Republike. Priznavamo in prevzemamo odgovornost za skupno dediščino univerzalne deklaracije o človekovih pravic in se zaobljubljamo le te končno na tem kontinentu uresničiti.

Zavedamo se, da je bogastvo Evrope stoletja temeljilo na izkoriščanju drugih kontinentov in zatiranju tamkajšnjih kultur. Zato delimo svoja deželo z vsakim, ki je bil iz svojega ozemlja pregnan. Evropejec oziroma Evropejka je vsak, ki to želi biti. Evropska demokracija je prvi korak na poti k globalni demokraciji.

Evropa nacionalnih držav je spodletele.

Ideja Evropske integracije je bila izdana.

Evropski trg in evro valuta sta postali lahek plen neoliberalnega načrta, ki nasprotuje ideji socialne enakopravnosti.

Moč evropskih institucijah je treba preusmeriti, z namenom ureditve skupnega trga in valute v skupno evropsko demokracijo.

Kajti Evropa pomeni združevanje ljudi in ne integracijo držav.

Zamenjajmo sedaj suverenost držav s suverenostjo državljanov in državljank. Evropska Republika temelji na podlagi splošne politične enakosti, ne upoštevajoč nacionalnega, socialnega ali etičnega porekla. Ustanovni nosilci evropske republike so mesta in regije. Prišel je dan, da se kulturna raznolikost Evrope končno izrazi v politični enotnosti.

Evropski Svet je s tem razpuščen.
Evropski parlament ima sedaj zakonodajno oblast.
Izvolil bo evropsko vlado, ki bo v enaki meri zavezan blagostanju vseh evropskih državljank in državljanov.

Naj živi Evropska Republika!

Urlike Guérot, Robert Menasse in mnogi državljani in državljanke po svetu

Podprto s strani Milo Rau

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Σήμερα, 10 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16.00, 100 χρόνια μετά το τέλος του 1ου Παγκόσμιου Πολέμου , ο οποίος για δεκάδες χρόνια κατάστρεψε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, δεν μνημονεύομε μόνο την Ιστορία, αλλά παίρνομε στα χέρια μας και το δικό μας μέλλον.

Είναι καιρός, η υπόσχεση που δώσαμε για την Ευρώπη να γίνει πράξη, και να θυμηθούμε την ιδρυτική ιδέα του σχεδίου για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Ανακηρύσσουμε όλους, όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Ευρώπη, Πολίτες της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την παγκόσμια κληρονομιά της οικουμενικής διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ορκιζόμαστε τελικά να τα πραγματοποιήσουμε.

Γνωρίζομε, πως ο πλούτος της Ευρώπης προέρχεται, εδώ και αιώνες, από την εκμετάλλευση άλλων ηπείρων και καταστολή άλλων πολιτισμών. Μοιραζόμαστε τη γη μας με όλους εκείνους που αναγκάσαμε να φύγουν από τα εδάφη τους. Ευρωπαίος είναι εκείνος που θέλει να είναι. Η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της Παγκόσμιας Δημοκρατίας.

Η Ευρώπη των εθνικών κρατών απέτυχε.

Η ιδέα του ευρωπαϊκού σχεδίου προδόθηκε.

Η εσωτερική αγορά και το ευρώ χωρίς πολιτική στέγη έγινε εύκολη λεία μιας νεοφιλελεύθερης ατζέντας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την κοινωνική δικαιοσύνη.

Γι’ αυτό πρέπει να κατακτηθεί η εξουσία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, προκειμένου να επιτευχθεί κοινή αγορά και κοινό νόμισμα, ώστε να θεμελιωθεί σε μία Κοινή Ευρωπαϊκή Δημοκρατία .

Επειδή Ευρώπη σημαίνει: να εντάξει τους ανθρώπους σε ένα σύνολο και όχι σε κράτη.

Στη θέση της κυριαρχίας των κρατών, έρχεται η κυριαρχία των πολιτών. Δημιουργούμε την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία στις αρχές της πολιτικής ισότητας, πέρα από εθνικότητα και προέλευση των πολιτών. Τα συνταγματικά όργανα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας είναι οι Πόλεις και οι Περιοχές. Ηρθε επιτέλους η μέρα, η πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης να ξεδιπλωθεί σε πολιτική ενότητα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθαιρέθηκε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει νομοθετική εξουσία. Ψηφίζει μία Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση, η οποία δεσμεύεται για το καλό όλων των ευρωπαίων πολιτών, χωρίς καμιά διάκριση.

Ζήτω η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία!

Ulrike Guérot και Robert Menasse

Υποστηρίζεται από τον Milo Rau

Μεταφρασμένο από τον Μιλτιάδη Παπανάγνου

Manifest

Avui, a les 16 hores del 10 de novembre de 2018, 100 anys després del final de la Primera Guerra Mundial, que va deixar la civilització europea destrossada durant dècades, no només recordem la història: estem agafant tot junts les regnes del nostre futur!

Ha arribat el moment de convertir la promesa inherent a Europa en una realitat i recordar les idees fundadores del projecte d'integració europeu.

Declarem que tothom present en aquest moment al continent europeu és ciutadà de la República Europea. Reconeixem i acceptem la nostra responsabilitat pel patrimoni comú de la Declaració Universal de Drets Humans, i ens comprometem a fer-la realitat en aquest continent.

Reconeixem que la riquesa d'Europa ve donada per l'explotació d'altres continents i la supressió d'altres cultures durant segles. Per aquest motiu, estem contents de compartir el nostre territori amb aquelles persones a les que hem forçat a abandonar el seu. Tothom qui ho vulgui pot ser europeu. La República Europea és el primer pas en el camí cap a una democràcia global.

L'Europa dels estats nacionals ha fracassat.

S'ha traït la visió de la integració europea.

El mercat únic i l'euro van caure fàcilment a una agenda neoliberal que va en contra de l'objectiu de la justícia social.

Per tant, els poders de les institucions europees han de ser confiscats perquè es pugui crear un mercat comú i una moneda comuna dins d'una democràcia europea comuna.

Perquè Europa significa unificar les persones, no integrar els estats.

Per la present, la sobirania dels estats queda reemplaçada per la sobirania dels ciutadans. La República Europea es basa en el principi d'igualtat política universal, independentment de la nacionalitat i antecedents socials o ètnics. Els elements constitutius de la República Europea són les ciutats i les regions europees. Ha arribat l'hora d'expressar-se per la diversitat cultural d'Europa en un marc d'unitat política.

Per la present, el Consell Europeu queda desactivat.
El Parlament Europeu ara té el poder de fer lleis.
Designarà un govern compromès amb el benestar comú de tots els ciutadans europeus.

Visca la República Europea!

Ulrike Guérot, Robert Menasse

Amb el suport de Milo Rau

Kiáltvány

Ma, november 10-én, 16:00 órakor, 100 évvel a első világháború vége után, amely évtizedekre tönkretette az európai civilizációt, nemcsak megemlékezünk a történelemről, hanem a jövőnket is a kezünkbe vesszük.

Itt az idő, hogy megvalósítsuk Európa ígéretét, és emlékezzünk az európai integrációs projekt alapgondolatára.

Mindenkit, aki ebben a pillanatban az európai kontinensen található, az európai köztársaság polgárának tekintünk. Elfogadjuk az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának egyetemes örökségéért való felelősségünket, és vállaljuk, hogy végre érvényesítjük ezt a kontinensen.

Tisztában vagyunk azzal, hogy Európa gazdagsága a más kontinensek évszázados kizsákmányolásán és más kultúrák elnyomásán alapul. Ezért megosztjuk a talajunkat azokkal, akiket a sajátjukról elüldöztünk. Európai az, aki az akar lenni. Az Európai Köztársaság az első lépés a globális demokráciához vezető úton.

A nemzetállamok Európája kudarcot vallott.

Az európai egyesítési projekt ötletét elárulták.

Az egységes piac és az euró könnyű áldozata lett a neoliberális programnak, amely ellentmond a társadalmi igazságosság eszméjének.

Ezért az európai intézményekben szükség van hatalomra a közös piac és a közös valuta közös európai demokráciában való kialakítása érdekében.

Mert Európa ma már az emberek egyesítését, és nem különálló államokba történő integrálását jelenti.

Az államok szuverenitása helyébe a polgárok szuverenitása lép. Az Európai Köztársaságot az egyetemes politikai egyenlőség elvén alapulva hozzuk létre, nemzetiségtől és származástól függetlenül. Az európai köztársaság alkotmányos intézményei a városok és régiók. Eljött a nap, hogy Európa kulturális sokszínűsége végül egy egységes politikában bontakozzon ki.

Az Európai Tanács megszűnik.
Az Európai Parlament rendelkezik jogalkotási erővel.
Olyan európai kormányt választ, amely egyformán vállal kötelezettséget minden európai polgár jólétéért.

Éljen az Európai Köztársaság!

Ulrike Guérot, Robert Menasse

Milo Rau ötletéből és támogatásával